پرشروسل محفظه ای برای قرار گرفتن ممبرین و دارای کاربرد وسیع و مهمی در صنایع نمک زدایی، سیستم اسمز معکوس، نانوفیلتراسیون، و اولترافیلتراسیون می باشد.
تفاوت وسل ها در جنس پوسته، ورودی و خروجی خوراک، محدوده عملکرد فشاری و اندازه مختلف پورت های ورودی و خروجی می باشد.